หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง

หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง อยู่ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มชนผู้ไทยอีกหนึ่งกลุ่มที่เดินทางอพยพย้ายถิ่นฐานมาเรื่อย ๆ จนมาตั้งหมู่บ้านโคกโก่งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2499 ปัจจุบันชาวผู้ไทยโคกโก่งยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว้อย่างเข้มแข็งในการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยบ้านโคกโก่ง ยังคงปรากฏให้เห็นผ่านพิธีกรรมตามวิถีและความเชื่อของหมู่บ้าน เช่น พิธีเหยา อันเป็นพิธีการรักษาผู้ป่วยของชาวผู้ไทย

เป็นการขอขมาผีที่ทำให้เจ็บป่วย หรือประเพณีเลี้ยงผีเซื้อ ซึ่งหมอเหยาในหมู่บ้านจะร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขอบคุณดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ มีการรวมญาติจัดงานรื่นเริง และมีอาหารเซ่นไหว้ นอกจากนี้ยังมีประเพณีเลี้ยงหอมเหศักดิ์ ที่ชาวบ้านร่วมกันจัดเพื่อบูชาเจ้านายที่เคยปกครองเมืองไทยให้ช่วยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งการจัดงานประเพณีน้ำตกตาดสูง ซึ่งมีการทำบุญเซ่นไหว้เจ้าปู่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย ประเพณีและพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวผู้ไทยบ้านโคกโก่งได้อย่างชัดเจน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand