รมช.เกษตรฯ ยันวัคซีนนำเข้าผ่านกระบวนการถูกต้อง

รมช.เกษตรฯ ยืนยันวัคซีนนำเข้าผ่านกระบวนการถูกต้อง มั่นใจปี 61 วัคซีนมีคุณภาพและเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมาย
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการตอบกระทู้ถามเรื่อง “การจัดการวัคซีนพิษสุนัขบ้า” แทนนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นปี 2535 ซึ่งรัฐบาลควบคุมมาอย่างต่อเนื่องและจัดทำยุทธศาสตร์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปี 2560 – 2563 เพื่อกำหนดกำจัดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปและเป็นไปตามเป้าหมายที่ประเทศไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก บูรณาการเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563

อย่างไรก็ตาม วัคซีนที่นำเข้ามาในประเทศไทยจะต้องผ่านกระบวนการนำเข้าอย่างถูกต้อง มีการตรวจสอบแหล่งที่มาและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากกระทรวงสาธารณสุข และมีหนังสือรับรองรุ่นการผลิตตามกฎกระทรวงว่าด้วยการรับรองรุ่นการผลิตยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาชีววัตถุ พ.ศ. 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งปี 2561 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อย. กำหนดให้มีการส่งตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้ส่งมอบแล้ว ตรวจทดสอบเพื่อรับรองคุณภาพ ภายใต้โครงการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังคุณภาพวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ที่ใช้ในประเทศ ซึ่งยังไม่ปรากฎข้อมูลว่าวัคซีนที่จัดซื้อในปี 2561 เป็นวัคซีนไม่มีคุณภาพแต่อย่างใด อีกทั้งกรมปศุสัตว์ยังมีโครงการติดตามประเมินภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุณภาพวัคซีน ซึ่งตัวอย่างซีรั่มสุนัขทุกตัวปี 2560 และ 2561 สุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว์ มีระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สามารถคุ้มโรคได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

นายลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า แต่ละปีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์จะจัดซื้อวัคซีน 1 ล้านโด๊ส ใช้สำหรับออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อฉีดให้กับสัตว์ที่ด้อยโอกาส สัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อฉีดกระตุ้นซ้ำให้กับสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ปี 2561 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นยังจัดสรรงบประมาณ 311 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีน 10 ล้านโด๊ส

ทั้งนี้ พบว่าปี 2561 บริษัทผู้นำเข้าวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจะมีการนำเข้าวัคซีน 11,798,000 โด๊ส ซึ่งนำเข้าแล้ว (มกราคม – เมษายน 2561) 8,678,000 โด๊ส และมีแผนจะนำเข้าเพิ่ม (พฤษภาคม – ธันวาคม 2561) 3,120,000 โด๊ส ซึ่งผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 61) มีผลดำเนินการ 4,509,083 ตัว คิดเป็นร้อยละ 54.72 จากเป้าหมายทั้งประเทศ 8,240,000 ตัว ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบระหว่างจำนวนสัตว์เป้าหมายกับปริมาณวัคซีนนำเข้าภายในประเทศทั้งปี ถือว่าวัคซีนมีปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้.

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.