ภูฏานเสนอวันความสุขโลกสู่สหประชาชาติ

นายกรัฐมนตรีของประเทศเล็ก ๆ ของภูฏานเสนอวันความสุขโลกสู่สหประชาชาติในปี 2554 ซึ่งนำพาความสนใจระหว่างประเทศสู่ความสุขในฐานะตัวชี้วัด ภูฏานมาในอันดับที่ 95 เพิ่มขึ้นสองจุดจากปีที่แล้วในรายงานของปีนี้ ในปี 2555 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 20 มีนาคมเป็นวันแห่งความสุขโลกตระหนักถึง “ความเกี่ยวข้องของความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นเป้าหมายสากล

และแรงบันดาลใจในชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกและความสำคัญของการรับรู้ในวัตถุประสงค์นโยบายสาธารณะ” รายงานนี้เป็นวันที่เจ็ดที่จะออกมาตั้งแต่ปี 2012 การจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจใน 156 ประเทศรวมถึง Gallup World Poll ซึ่งเริ่มในปี 2548-2549